Výroční zpráva sociálního družstva První vlaštovka za rok 2021

Úvodní slovo

I v roce 2021 všem nadále komplikovala život pandemie COVID 19 a s tím spojená omezení. Lidé už nebyli různými riziky a restrikcemi tak zaskočeni, ale dlouhodobé limitování běžného života bylo vyčerpávající. V kolektivu jsme si již zvykli na vedení schůzí v online prostředí a mnohdy jsme u něj z praktických důvodů zůstávali i při uvolnění opatření. Na druhou stranu jsme si byli vědomi i toho, že je důležité neztratit osobní kontakt a využívali jsme příležitostí pro setkávání a společné trávení času. 

Od začátku roku, kdy nám byla potvrzena stěžejní podpora německé nadace Umverteilen! jsme se intenzivně věnovali hledání vhodného objektu, abychom stihli tuto jedinečnou nabídku uplatnit. V září jsme se rozhodli pro koupi domu na Praze 6. Dům je dostatečně velký a má dobrou dopravní dostupnost. V podzimním období pak probíhalo vyřizovaní nezbytných formalit a administrativy spojené s koupí nemovitosti. Těsně před Vánoci se podařilo zajistit všechny úkony nutné pro podpis kupní smlouvy a tak byl před koncem roku stvrzen tento zásadní krok ve fungování družstva.

Poslání a cíle

Sociální družstvo První vlaštovka si vytklo za svůj hlavní cíl vytvořit pro české prostředí funkční a životaschopný model dostupného komunitního nájemního bydlení, dále jej rozvíjet, rozšiřovat a propagovat. V naší činnosti se zabýváme jak právními a finančními aspekty tohoto modelu, tak praktickou stránkou jeho fungování v každodenním chodu. Vycházíme z nejlepších tradic českého družstevnictví, které se snažíme dále rozvíjet a aktualizovat. Za účelem naplnění cílů spolku využíváme celou škálu mechanismů a aktivit, jako jsou např. aktivní účast na chodu samosprávných nájemních domů, spravování solidárních fondů, teoretická i praktická spolupráce s organizacemi a skupinami s podobným zaměřením jak z ČR, tak ze zahraničí.

Historie

Neformální personální základy spolku Sdílené domy, z něhož sociální družstvo První vlaštovka personálně vychází, byly položeny již okolo roku 2015. Aktivity jeho pozdějších zakládajících členů na poli vytváření alternativ k současným modelům postupem času vyžadovaly zastřešení v podobě oficiální registrace formou zapsaného spolku. V listopadu 2017 byly Sdílené domy, z. s., úspěšně zapsány u Městského soudu v Praze. Od tohoto okamžiku pokračujeme dále v naplňování cílů spolku, vydali jsme brožuru o možnostech realizace alternativních forem bydlení v ČR, uspořádali jsme úspěšnou šňůru promítání filmu To je náš dům! (Das ist unser Haus!), který mapuje existující projekty dostupného komunitního bydlení v Německu, zorganizovali jsme rovněž konferenci o komunitním bydlení a mnoho dalších akcí a drobnějších aktivit. Za dobu naší existence jsme spolupracovali na dílčích aktivitách s organizacemi, jako jsou Rosa Luxemburg Stiftung, PragueWatch, Fakulta architektury ČVUT či Sociologický ústav AV ČR či ze zahraničí německý Syndikát nájemních domů a jeho rakouská obdoba HabiTAT. V dubnu roku 2019 jsme dosáhli dalšího velkého milníku, a to založení sociálního družstva První vlaštovka, prvního kamene plánované sítě. V roce 2020 byla navázána spolupráce s německou nadací Umverteilen!, která nám zajistila stěžejní podíl na financování koupě nemovitosti v Praze.

Vnitřní chod družstva

V roce 2021 se první členská schůze družstva uskutečnila 2. ledna 2021. Zúčastnilo se jí deset osob, na schůzi byl schválen další nepovinný členský vklad. Další schůze proběhla 1. února 2021, kdy bylo přítomno opět deset osob a odhlasováno bylo přijetí nové členky družstva. Na schůzi 6. června 2021 bylo přítomno 9 členů družstva, se řešilo přijetí nové členky družstva, schválení účetní závěrky a výroční zprávy za předchozí rok a schválení plánu činnosti na další období. Na zářijové schůzi, která proběhla 17. 9. 2021 byla hlasy deseti přítomných přijata další členka družstva. Poslední oficiální schůze za rok 2021 proběhla 1. listopadu, bylo na ní přítomno deset osob a předmětem bylo schválení zásadních kroků spojených s koupí domu v Praze 6. Mimo to bylo na schůzi odhlasováno přijetí dalšího člena družstva. Ke konci roku 2021 má tedy družstvo 12 členů.

V září 2021 proběhla supervize s psycholožkou, se kterou je již navázána dlouhodobá spolupráce. 

V listopadu se část členů družstva zúčastila vícedenního workshopu v německé Postupimi, kde se řešily strategické cíle a koncepční přístupy. 

Přednášky a konference

Vzhledem k trvajícím omezením kvůli pandemii bylo konání veřejných akcí omezeno. V podvečer 24. března se díky organizaci Člověk v tísni konalo online promítání filmu Hon za utopií, po kterém následovala diskuze o komunitním bydlení.  

V dubnu 2021 byly za dodržení platných opatření uspořádány benefiční Vegan Burger Days v Prostoru 39. 

V říjnu se pak na stejném místě, tedy v Prostoru 39, konal seminář o komunitním bydlení a jeho financování. Ten se pak opakoval v listopadu ještě v online formě. 

V listopadu se konalo další promítání dokumentu Hon za utopií, tentokrát na živo v Chotěboři. Následovala diskuze se zástupcem Sdílených domů. 

Na začátku prosince proběhlo ve spolupráci Akademie věd, Masarykovy univerzity, organizace Arnika a dalších odborné sympozium Možnosti a limity participativního bydlení, kde jsme prezentovali náš projekt.

Zahraniční aktivity

V rámci aktivit sítě středo- a jihovýchodoevropských iniciativ MOBA proběhla v březnu 2021 diskuze o situaci na trhu s bydlením v jednotlivých regionech. 

Publikační činnost a další aktivity

V únoru 2021 proběhl na rádiu Wave v rámci série Spot rozhovor se členy družstva. V březnu vyšel v Hospodářských novinách článek Vladimíra Ševely, který se věnoval i konceptu sdíleného bydlení. Další krátký článek vyšel v červnu v Deníku.cz. V čísle 5 ročníku 2021 časopisu Sedmá generace byl zveřejněn článek o sdíleném bydlení. V listopadu vyšel rozsáhlý článek o bydlení v online magazínu Aktuálně.cz, jehož součástí byl i rozhovor se dvěma zástupci Sdílených domů.

Záměry družstva

Úkoly pro rok 2022 jsou zřejmé. Začátek roku bude věnován úkonům spojeným s převodem a převzetím nemovitosti. Po dokončení těchto transakcí bude nutné naplánovat a začít realizovat rekonstrukci domu. Při čemž je nutné pamatovat na finanční závazky, které již bude nutné splácet. Nezbytná bude kampaň pro získání dalších půjček od soukromých věřitelů, díky kterým budeme moci financovat rekonstrukci.

Zpráva o hospodaření

Poděkování

Mimo aktivní členstvo družstva se v roce 2021 na úspěšných krocích významně podíleli také externí odborníci. Děkujeme mnohokrát Janu Soukupovi ze Second Nature nejen za architektonické služby, ale také přátelskou spolupráci. Stejně tak advokátu Ondřeji Vokálovi za poskytnutí velmi profesionálních služeb během procesu koupě nemovitosti. 

Velmi děkujeme odbornicím a odborníkům, kteří nám veřejně vyjádřili podporu. Moc si toho ceníme. A dík patří samozřejmě každému z lidí, kteří se rozhodli náš projekt podpořit půjčkou. Vážíme si jejich velkorysosti. 

I v tomto roce musíme poděkovat Christianu Theuerlovi z Projekthausu Potsdam za sdílení zkušeností i za pohostinnost během výjezdního workshopu. 

Orgány organizace

Předsedkyně představenstva družstva Mgr. Adéla Zicháčková 
Člen představenstva Tomáš Němeček
Člen představenstva Mgr. Tomáš Růžička

Kontaktní a identifikační údaje

První vlaštovka, sociální družstvo
IČO: 08075298
Sídlo: Šumberova 342/20, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Telefon: +420776381312
E-mail: vlastovka@sdilenedomy.cz

Bankovní spojení
Číslo účtu: 2901617947/2010
IBAN: CZ53 2010 0000 0029 0161 7947
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX


Přidáno

v sekci