Výroční zpráva sociálního družstva První vlaštovka za rok 2020

Úvodní slovo

Rok 2020 pro nás stejně jako pro jiné obdobné organizace nebyl jednoduchým. Museli jsme se jednak vyrovnávat s novou realitou pandemického světa, přechodem na práci z domova a uzavřením celých ekonomických sektorů jako jednotlivci, zároveň jsme těmto skutečnostem museli přizpůsobit i fungování našeho kolektivu. Na oblast, ve které působíme, měla také vliv nejistota, které s sebou bezprecedentní situace nesla. I přes tyto obtíže jsme ve fungování našeho kolektivu a realizaci našeho projektu pokračovali a udělali velké kroky směrem k naplnění našeho cíle. Zvládli jsme přesunout naše fungování a naše pravidelné schůze do online prostoru, v letních měsících jsme náš čas a energii věnovali do hledání vhodných objektů, zkoumání dalších možností financování, scházeli jsme se s realitními makléři a poradci. Se sklonkem roku 2020 se nám podařilo navázat kontakt s německou nadací Stiftung Umverteilen, která by mohla zajistit výraznou část financování našeho prvního domu. Věříme, že tato cesta se ukáže jako úspěšná a následující rok bude tím, ve kterém se nám podaří načrtnout první konkrétní obrysy domu, ve kterém budeme společně žít a který bude základním kamenem sítě Sdílených domů.

Poslání a cíle

Sociální družstvo První vlaštovka si vytklo za svůj hlavní cíl vytvořit pro české prostředí funkční a životaschopný model dostupného komunitního nájemního bydlení, dále jej rozvíjet, rozšiřovat a propagovat. V naší činnosti se zabýváme jak právními a finančními aspekty tohoto modelu, tak praktickou stránkou jeho fungování v každodenním chodu. Vycházíme z nejlepších tradic českého družstevnictví, které se snažíme dále rozvíjet a aktualizovat. Za účelem naplnění cílů spolku využíváme celou škálu mechanismů a aktivit, jako jsou např. aktivní účast na chodu samosprávných nájemních domů, spravování solidárních fondů, teoretická i praktická spolupráce s organizacemi a skupinami s podobným zaměřením jak z ČR, tak ze zahraničí.

Historie

Neformální personální základy spolku Sdílené domy, z něhož sociální družstvo První vlaštovka personálně vychází, byly položeny již okolo roku 2015. Aktivity jeho pozdějších zakládajících členů na poli vytváření alternativ k současným modelům postupem času vyžadovaly zastřešení v podobě oficiální registrace formou zapsaného spolku. V listopadu 2017 byly Sdílené domy, z. s., úspěšně zapsány u Městského soudu v Praze. Od tohoto okamžiku pokračujeme dále v naplňování cílů spolku, vydali jsme brožuru o možnostech realizace alternativních forem bydlení v ČR, uspořádali jsme úspěšnou šňůru promítání filmu To je náš dům! (Das ist unser Haus!), který mapuje existující projekty dostupného komunitního bydlení v Německu, zorganizovali jsme rovněž konferenci o komunitním bydlení a mnoho dalších akcí a drobnějších aktivit. Za dobu naší existence jsme spolupracovali na dílčích aktivitách s organizacemi, jako jsou Rosa Luxemburg Stiftung, PragueWatch, Fakulta architektury ČVUT či Sociologický ústav AV ČR či ze zahraničí německý Syndikát nájemních domů a jeho rakouská obdoba HabiTAT. V dubnu roku 2019 jsme dosáhli dalšího velkého milníku, a to založení sociálního družstva První vlaštovka, prvního kamene plánované sítě.

Vnitřní chod družstva

V roce 2020 se první členská schůze družstva uskutečnila 8. března 2020, zúčastnilo se jí deset osob. Po úvodních náležitostech se přistoupilo k rozhodování o přijetí nově navrženého člena, který byl jednohlasně přijat. Stejně tak byla bez výhrad a jednohlasně schválena výroční zpráva a účetní uzávěrka za rok 2019. Předseda výboru seznámil členy a členky spolku s návrhem plánu činnosti, který byl schválen hlasy všech přítomných.

Hned z kraje roku se uskutečnila strategická schůze, kde se řešilo další směřování. V roce 2020 byla činnost družstva značně omezena vzhledem k vyhlášení nouzového stavu kvůli epidemii covid-19. Komunikace tedy probíhala převážně přes videohovory, čemuž se všichni bez problémů přizpůsobili.

V letním období, kdy se pandemická situace zlepšila, proběhla supervize s psycholožkou, což velmi přispělo k uvolnění vzájemné komunikace v tomto náročném období.

Přednášky a konference

Vzhledem k pandemické situaci a nouzovému stavu neproběhla v roce 2020 téměř žádná veřejná akce.

Pouze v lednu se konala otevřená schůzka v Café Neustadt, která měla za cíl představit činnost družstva případným zájemkyním a zájemcům o členství. Na programu byla prezentace a následná diskuze. Připraveno bylo také občerstvení a informační a propagační materiály. V návaznosti na tuto otevřenou schůzku reagovali dva lidé s vážným zájmem o členství.

Zahraniční aktivity

V průběhu roku 2020 jsme i přes pandemická omezení udržovali kontakty s našimi partnery v zahraničí. Už na začátku roku 2020 MOBA, síť středo- a jihovýchodoevropských iniciativ, které se zabývají bydlením a jejíž jsme členem, změnila svoji právní formu a stala se evropskou družstevní společností. Došlo k tomu na zakládající schůzi, která se konala 29. února 2020 v Záhřebu. Stala se tak první evropskou družstevní společností registrovanou v Chorvatsku. Cílem evropské družstevní společnosti MOBA je být partnerem existujícím družstevním sítím z ostatních částí Evropy zaměřeným na bydlení a umožňovat jim mezinárodní peer-to-peer solidaritu v oblasti bydlení. Prvním krokem v těchto snahách je spolupráce s ABZ (Allgemeine Baugenossenschaft Zürich), největším švýcarským družstvem zaměřeným na bydlení.

Na září 2020 bylo původně plánované mezinárodní setkání MOBA v Praze, již byly zajištěny prostory konání i další organizační náležitosti. Bohužel se vzhledem k pandemické situaci nakonec setkání přesunulo do online prostředí.

Mezinárodní spolek MOBA vyhlásil projektové příležitosti, na které družstvo První vlaštovka reagovalo podáním žádosti o grant na zpracování finančního plánu.

Ke konci roku 2020 bylo započato jednání s berlínskou nadací Umverteilen, které má potenciál vést pozdější významné spolupráci v oblasti financování.

Publikační činnost a další aktivity

V roce 2020 jsme provedli dvě atraktivní změny v rámci webových stránek projektu Sdílených domů: Přidali jsme sekci FAQ, která zodpovídá nejčastěji kladené otázky spojené s fungováním Sdílených domů a První vlaštovky, a dále jsme přidali sekci blog. V rámci něj jsme v roce 2020 publikovali například rozhovor s členy a členkami První vlaštovky, anketu na téma sdílené bydlení nebo text o gentrifikaci.

Co se týká dalších aktivit, připojili jsme se k výzvě Za Prahu sousedskou a udržitelnou, která se dotýká mimo jiné dostupného bydlení, řešením přebujelého turismu nebo požaduje zastavení rozšiřování letiště Ruzyně.

Záměry družstva

Plánem pro rok 2021 je posunout náš pilotní projekt, První vlaštovku, konkrétními kroky směrem k realizaci. K tomu nám pomůže finalizace jednání se Stiftung Umverteilen. V případě úspěchu jednání se tedy nebudeme muset s žádostí o financování obracet na žádnou z bank. S tím se pojí také hledání vhodné nemovitosti – do konce roku 2021 plánujeme vybrat vhodný objekt a zároveň také začít s veřejnou kampaní na přímé půjčky, která nám zajistí dostatek dalších potřebných zdrojů.

Zpráva o hospodaření

Poděkování

Rádi bychom poděkovali zejména všem současným členům a členkám za jejich vytrvalost a neutuchající aktivitu, stejně jako členům a členkám bývalým za práci, kterou pro družstvo odvedli. Zároveň mezi sebou s potěšením vítáme členy nové. Chceme poděkovat také všem našim podporovatelům a podporovatelkám. Dále naše díky patří JUDr. Ireně Němečkové za konzultace právních náležitostí našeho projektu, dále Christianu Theuerlovi z Projekthausu Potsdam za praktické konzultace a členům a členkám sítě MOBA za inspiraci a podporu při realizaci První vlaštovky.

Orgány organizace

Předsedkyně představenstva družstva Mgr. Adéla Zicháčková
Člen představenstva Tomáš Němeček
Člen představenstva Mgr. Tomáš Růžička

Kontaktní a identifikační údaje

První vlaštovka, sociální družstvoƒ
Zapsáno u Městského soudu v Praze dne 10. 4. 2019, spisová značka Dr 8733ƒ
Sídlo: Šumberova 342/20, Veleslavín, 162 00 Praha 6
IČO: 08075298
Telefon: +420 776 381 312
E-mail : vlastovka@sdilenedomy.cz
Web: https://www.prvnivlastovka.cz/

Bankovní spojení:

Číslo účtu 2901617947/2010
IBAN CZ5320100000002901617947
SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX


Přidáno

v sekci