Výroční zpráva sociálního družstva První vlaštovka za rok 2019

Pár slov na úvod

Sociální družstvo První vlaštovka má za sebou první sezonu své existence. Věříme, že to byl pro nás plodný rok a že se rovněž v dalším roce podaří výrazně pokročit v našem záměru realizovat pilotní projekt dostupného komunitního bydlení.

Poslání a cíle družstva

V souladu s cíli sítě solidárního nájemního bydlení Sdílené domy, jejímž je členem, si družstvo klade za svůj hlavní cíl realizaci pilotního projektu komunitního bydlení s finančně dostupným nájmem pro své členy a členky a další, především znevýhodněné osoby. Družstvo pro tyto účely plánuje koupit a rekonstruovat starý bytový dům či vystavět nový

Model bydlení První vlaštovky je založen na utváření užších vzájemných osobních vztahů, podporuje aktivní využívání společných prostor a snaží se nabízet finančně dostupné netržní nájemné a umožňovat tak důstojnější bydlení a svobodnější život prostřednictvím snižování finančního tlaku oproti tržnímu bydlení. Nemovitý majetek ve vlastnictví družstva má trvale sloužit účelu dostupného nájemního bydlení. Družstvo funguje na principech horizontální demokracie a veškerý zisk vynakládá na plnění obecně prospěšných cílů družstva. Družstvo poskytuje poradenské služby a další formy podpory projektům, formálním i neformálním skupinám a jednotlivcům s podobnými cíli.   

Historie

V personální rovině vychází družstvo První vlaštovka z kolektivu Sdílené domy, jehož kořeny sahají do roku 2015. Podle německého a rakouského vzoru byl jako zastřešující organizace na podzim 2017 založen spolek Sdílené domy. Pro dokončení právní struktury systému Sdílených domů bylo zapotřebí zvolit a založit další subjekt jiné právní formy, který by reprezentoval jeden konkrétní dům. Po téměř dvou letech rešerší a komunikace s různými právníky a právničkami bylo jako nejvhodnější forma vybráno sociální družstvo. Praktickým výsledkem našich snah bylo založení sociálního družstva První vlaštovka na jaře 2019.

Činnost spolku v roce 2019

1. Vnitřní chod družstva

Oficiálnímu založení sociálního družstva První vlaštovka předcházely měsíce rešerší, komunikace s právníky a právničkami a práce na finální verzi stanov. Ustavující schůze družstva proběhla 28. března a již 10. dubna byla První vlaštovka úspěšně zapsána do obchodního rejstříku.

Založení družstva jsme oslavili informačně-zábavním večerem s názvem Večírek k oslavě založení družstva v Bistru Střecha na pražském Žižkově, který jsme uspořádali ve spolupráci se spolkem Sdílené domy. Zájemci se zde mohli dozvědět více o plánech a fungování modelu dostupného komunitního bydlení.

První řádná členská schůze se pak uskutečnila 3. října, kde bylo přijato hned 7 nových družstevníků a družstevnic. Ve spolupráci se spolkem Sdílené domy uspořádalo družstvo pro své členy a členky dvě neformální víkendová setkání v dubnu a září, kde jsme kromě diskusí na různá témata spojená s praktickým fungováním projektu připravovali konkrétní kroky pro realizaci pilotního projektu dostupného komunitního bydlení v Praze.  

2. Přednášky

Pilotní projekt První vlaštovka byl představen předsedkyní družstva Adélou Zicháčkovou v přednášce v rámci alternativního festivalu práva na město a dostupného bydlení Vzpurná Praha, který se uskutečnil na začátku října v pražských Holešovicích.

3. Zahraniční aktivity

Členové První vlaštovky se rovněž ve spolupráci se spolkem Sdílené domy podíleli na tematických zahraničních aktivitách. Nejvíce kapacit jsme věnovali participaci na síti kolektivů ze střední a jihovýchodní Evropy MOBA. Během podzimu zkoumali členové družstva možnosti založení evropské družstevní společnosti MOBA v ČR. Nakonec bylo jako nejvhodnější země zvoleno Chorvatsko, kde je na začátek roku 2020 naplánována ustavující valná hromada Evropské družstevní společnosti MOBA, které se zástupci První vlaštovky zúčastní.

V rámci Sdílených domů se členové a členky družstva rovněž podíleli na udržování a rozvíjení kontaktů na podobné skupiny v Německu a Rakousku

4. Sebevzdělávací aktivity

V prosinci se členové a členky družstva zúčastnili týdne workshopů na různá témata spojená s realizací solidárního nájemního bydlení, které pro ně v Postupimi připravili experti ze Syndikátu nájemních domů.

Záměry družstva pro rok 2020

V příštím roce chceme podniknout další praktické kroky k započetí fyzické realizace pilotního projektu dostupného komunitního bydlení. V plánu je závaznější jednání s bankami a dokončení příprav finančních aspektů projektu. Chceme se rovněž pokusit navázat spolupráci s Hlavním městem Praha. Pokud se nám podaří vyřešit všechny nezbytné aspekty, pokusíme se také koupit vhodnou nemovitost pro realizaci projektu.

Zpráva o hospodaření

(v celých tisících Kč)

1. Výkaz ztrát a zisků
Náklady

Výkonová spotřeba: 16
Osobní náklady: 10
Ostatní provozní náklady: 1
Ostatní finanční náklady: 4
Náklady celkem: 31

Výnosy

Tržby z prodeje výrobků a služeb: 3
Ostatní provozní výnosy: 10
Výnosy celkem: 13

Výsledek hospodaření za rok 2019: −18

2. Rozvaha ke dni 31. 12. 2019
Aktiva

Oběžná aktiva: 322
Aktiva celkem: 322

Pasiva

Vlastní kapitál: 203
Závazky: 119
Cizí zdroje celkem: 119

Pasiva celkem: 322

Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem našim podporovatelům a podporovatelkám. Velký dík patří JUDr. Ireně Němečkové za přípravu stanov sociálního družstva První vlaštovka, JUDr. Zdeňku Čápovi ze Svazu výrobních družstev za konzultace stanov a Mgr. Soně Glazarové, která pomohla finalizovat stanovy družstva a v jejíž notářské kanceláři proběhla ustavující schůze družstva. Za konzultace, postřehy a rady chceme rovněž poděkovat Christianu Theuerlovi z Projekthaus Potsdam, Nisanu Jazairimu z Finančně dostupného bydlení a Pavlu Kopřivovi.

Orgány organizace

Předsedkyně představenstva Mgr. Adéla Zicháčková
Člen představenstva Tomáš Němeček
Člen představenstva Mgr. Tomáš Růžička

Kontaktní a identifikační údaje

První vlaštovka, sociální družstvoƒ
Zapsáno u Městského soudu v Praze dne 10. 4. 2019, spisová značka Dr 8733ƒ
Sídlo: Šumberova 342/20, Veleslavín, 162 00 Praha 6
IČO: 08075298
Telefon: +420 776 381 312
E-mail : vlastovka@sdilenedomy.cz
Web: https://www.prvnivlastovka.cz/

Bankovní spojení:

Číslo účtu 2901617947/2010
IBAN CZ5320100000002901617947
SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX


Přidáno

v sekci